De flesta kommunerna arbetar inte för äldre hbt-personer

För några dagar sedan publicerade Socialstyrelsen en undersökning om hur vård och omsorgsförvaltningarna i de svenska kommunerna arbetar med hbt-frågor inom äldrevården.  Man gjorde ett urval av alla kommuner, skickade en enkät till förvaltningscheferna och analyserade sedan svaren.  En svarsfrekvens på 70% får anses vara acceptabelt, men man ställer sig genast frågan varför de andra 30 %-en inte svarade. Var det brist på tid? Eller kanske brist på intresse?

Jag älskar siffror, så därför lite siffror!
I enbart 16% av nämnd eller förvaltningsledningarna har hbt-frågor tagits upp i relation till vård och omsorg. 45% för kommuner med mer än 50 000 invånare och 6% för mindre kommuner. Ungefär samma siffror gäller för andelen kommuner som explicit talar om hbt-personer i sina styrande dokument. Dock ofta i väldigt generella och svepande termer.
Enbart 9% har gett utbildning inom bemötande av äldre hbt-personer. Enbart en kommun hade gjort det för de flesta anställda. Dessa utbildningar är inte heller något systematiskt, utan kopplade till specifika insatser.

Man kan väldigt snabbt konstatera att medvetenheten om att även äldre kan vara homo-/bisexuella eller transpersoner är väldigt låg och att de anställda generellt inte har en aning om hur man bemöter hbt-personer på ett respektfullt sätt. Socialstyrelsen konstaterar att vårdpersonal har en tendens att överdriva betydelsen av den sexuella läggningen eller könsidentiteten vid bedömandet av andra problemsituationer.

För att öka livskvaliteten för äldre hbt-personer, så att dessa känner sig trygga i sin situation och kan vara öppen med sin sexuella läggning eller könsidentitet så krävs det ett rätt omfattande informations och utbildningsarbete. Detta osynliggörande innebär en större ohälsa, något som ger en högre kostnad för de enskilda kommunerna. Det är också en enorm förlust av människovärde som inte borde vara acceptabelt i en modern demokrati.

Även på SvD.

Email this to someoneShare on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on TumblrShare on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>