Trans i ett intervjuformulär

Det händer relativt ofta att jag antingen får frågan om hur man gör en enkät transinklusiv, och även ibland på eget bevåg lägger mig i. Jag har full förståelse för att det är svårt att formulera sådana frågor De förkommer inte så ofta och när de väl förekommer så är det konstruerade av personer vars transkompetens är bristfällig.  Det finns några fallgropar som många faller i. Därför tänkte jag gå genom lite kort hur man kan konstruera demografiska frågor så att en enkät på ett bra sätt inkluderar transpersoner.

Gruppernas storlek

En viktig sak att påpeka från första början är syftet med de flesta enkäter och vad det får för konsekvenser.  I nästan alla fall så ska det göras någon form av mer eller mindre avancerad statistisk analys på resultatet från enkäten. Oavsett om det är en lekman som sitter och höftar eller om det är en utbildad statistiker som sitter med avancerade statiska verktyg i SPSS så innebär det att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda.
Det handlar om att varje demografisk grupp, (t.ex. storstadsbo, småortsbo, landsbygdsbo), måste vara tillräckligt stora för att det ska ge meningsfulla svar.  Om någon av grupperna har färre än t.ex. 5% av respondenterna eller färre än fem person som tillhör den så kommer varje enskild person innebära så stor påverkan på gruppens resultat att det inte är meningsfullt att använda gruppen i någon statistisk analys.
Detsamma gäller när man kommer till könsidentitet. Även om maximal inkludering uppnås om alla får exakt identifiera sin egen könsidentitet och transidentitet så innebär det att grupperna blir så små att det inte går att göra några statistiska analyser på grupperna och det inte går att dra några slutsatser. Därför aggregerar man många små grupper i en större “trans”-grupp. Det gör att man kan genomföra olika former av analyser och dra vissa slutsatser, det skapar också problem med att gruppen blir relativt bred. Det är å andra sidan problem som även uppstår när man talar om män respektive kvinnor som grupp. Så det bör inte vara överraskande eller problematiskt i sig.

Sexuell läggning respektive trans

Ett problem som ibland dyker upp som det är viktigt att tidigt inse är att en transidentitet inte under några omständigheter som helst är en sexuell läggning. En fråga om man är transperson ska alltså aldrig ske i samband med sexuell läggning

Dåligt exempel:
1. Vad är din sexuella läggning?
a. Heterosexuell
b. Bisexuell
c. Homosexuell
d. Transperson

Detta är för många självklart. Men jag har stött på det så pass många gånger att det är värt att start poängtera att detta är i sak fel och ska aldrig ske. Hur frågan om sexuell läggning kan utformas på ett bra sätt är också något som kan diskuteras, det är däremot inte fokus för detta inlägget.

Kön respektive trans

Ytterligare ett problem som betydligt oftare dyker upp är att man lägger in trans i frågan om könsidentitet. Jag är medveten om att många rekommenderar detta och föreslår frågor som denna:

Dåligt exempel:
1. Vilket kön har du?

a. Man
b. Kvinna
c. Transperson

Man kan tycka att detta är inkluderande. Men så är inte fallet. Detta skapar motsättningen att antingen är du man eller kvinna, eller så är du trans. Och är du trans så kan du absolut inte vara man eller kvinna. För att ta mig själv så hade jag svarat “kvinna” på frågan, och därmed hade min transsexuella bakgrund effektivt osynliggjorts och tystats.
Men frågan har också problemet att man frågar efter det diffusa “kön”. Vad innebär det? Det som fastställdes vid födseln, könsorganens konstitution eller könsidentiteten? För att vara transinklusiv så är det viktigt att fokusera på självidentiteten och därmed fråga efter ens könsidentitet. Vill man vara mer omfattande i sin frågeställning, samt att det är relevant och man räknar med att få in så många svar att det blir användbart så kan man fråga efter könet som fastställdes vid födseln samt könsidentiteten. Det är dock inte så vanligt.

Bra frågor

Så vad anser jag är bra och inkluderande? Det är att ställa frågor enligt följande.

Bra exempel:
1. Vad har du för könsidentitet?
a. Kvinna
b. Man
c. Annat (eventuellt med fritextfält)
d. Vet ej
e. Vill ej svara

2. Har du en transidentitet?
a. Ja (eventuellt med fritextfält)
b. Nej
c. Vet ej
d. Vill ej svara

På detta sättet ger man respondenterna möjlighet att själv identifiera sin könsidentitet, även bortanför den könsbinära normen. Man ger också respondenten möjlighet att själv definiera sin transstatus. Samtidigt har man så pass få aggregerade svarsalternativ att det blir meningsfullt att analysera svaren och dra slutsatser av dem.
Som fråga nummer tre skulle man sedan kunna fråga som sexuell läggning.

Email this to someoneShare on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on TumblrShare on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>