Milstolpar

Det har mycket som har hänt inom kampen för lika möjligheter och rättigheter för hbt-personer i Sverige. Ofta är det svårt att veta vad som hänt, när det hände och vilka ibland krångliga vägar som tagits. Därför tänkte jag ta och anpassa Regeringens milstolpar inom hbt för den mer moderna hbt-historian. För äldre historiska händelser som känns relevanta så har jag plockat dem ur boken “Undantagsmänniskor – en svensk hbt-historia”. Jag har även lagt till några egna punkter som jag anser vara värda att notera. Egna tillägg har en ljusgrå bakgrund för årtalet, Regeringens har ljusgul bakgrund  och boken Undantagsmänniskor har ljusgrön bakgrund.
Jag har alldeles säkert missat en del viktiga milstolpar, har ni fler som ni vill ha med så säg till så kan jag lägga till dem.

 • 1200-talet Äldre Västgötabalken är första källtexten som tar upp samkönad sexualitet. Här straffas den passiva parten i samkönat sex mellan män. Detta straffas lika hårt som till exempel feghet och tidelag.
 • 1608 Samkönat sex mellan män förbjuds i lag, ett i internationellt perspektiv sent skede. Mellan 1635 och 1754  togs åtta sådana fall upp i rätten. Under samma period togs det upp över 100 000 fall i rätten som rörde olagligt sex mellan man och kvinna.
 • 1734 Förbudet mot samkönat sex mellan män tas bort från lagen. Anledningen är inte en mer tolerant syn på samkönat sex utan argumentationen var istället att genom att inte nämna samkönat sex så kommer ingen heller på tanken att idka samkönat sex.
 • 1862 Den tyska advokaten Karl Heinrich Ulrichs är den första som plockar fram ord för samkönad sexualitet. Urnisk kärlek var mellan två män och dionisk mellan två kvinnor.
 • 1864  Både manlig och kvinnlig homosexualitet förbjuds i lag. Sverige är tillsammans med Finland, Österrike, Grekland och de flesta av Schweiz kantoner ensamma om att förbjuda homosexualitet för båda könen. Mellan 1880 och 1944 åtalas 1 400 män men bara 10 kvinnor för homosexuella relationer.
 • 1869 Det moderna uttrycket homosexuell myntades av Karoly Maria Benkert von Kertbeny i ett brev till Karl Heinrich Ulrichs. Det spreds senare, 1886-1924 av sexologen Richard von Krafft-Ebing.
 • 1897 Den första föreningen för hbt-personer grundas av den tyska homosexuella läkaren Magnus Hirschfeld, Vetenskapliga Humanitära Kommittén, eller WIssenschaftlich-humanitäre Komitee.
 • 1907 Nils Santesson döms till nio månaders straffarbete  och hans manliga älskare till tre månaders straffarbete villkorligt för homosexualitet. För första gången skrivs det tidningsartiklar som argumenterar för att avkriminalisera homosexualitet.
 • 1911 På grund av den socialistiska Hinke Berggrens öppna debatt om en mer öppen sexualitet förbjuds nu upplysning om preventivmedel.
 • 1931 Tysken Felix Abraham är först med att publicera en vetenskaplig artikel om könskorrigerande operationer för transsexuella.
 • 1933 Världens starkast och mest välorganiserade hbt-rörelse, den tyska startad av Magnus Hirschfeld, krossas av nazismen. Alla böcker på institutet bränns på bål och flera anställda sätts senare i koncentrationsläger.
 • 1936 – 1945 5 000 – 15 000 manliga homosexuella, bisexuella, transpersoner och ett fåtal lesbiska sätts i koncentrationsläger. Efter andra världskriget vägrar Tyskland  kompensera dessa, det sker först 1996.
 • 1938 Förbudet på upplysning om preventivmedel från 1911 hävs.
 • 1933 – 1944 Avkriminaliseringen av homosexualitet.  1933 lägger socialdemokraten Vilhelm Lundstedt in en motion om att avkriminalisera homosexualitet, men var positiv men avvaktade en utredning om sedlighetslagstiftningen.  1935 föreslog denna utredning att homosexuella handlingar för personer över 20 år skulle tillåtas. 1937 stoppas detta av den nya justitieministern K. G. Westman från Bondeförbundet. 1943 folkpartisten Thorwald Bergquist efterträder  Westman och den 15:e maj 1944 avkriminaliseras homosexuella handlingar för personer över 18 år, 21 år om det finns beroendeförhållanden.
 • 1950 RFSL grundas av en kvinna och 35 män, arbetar internt för homosexuellas rättigheter
 • 1966 Harry Benjamin publicerar sin bok “The transsexual phenomenom”, begreppet transsexualitet ersätts nu av transsexualism och sexuell läggning och könsidentitet separeras för första gången.  Samma år tillsätter Sveriges regeringen utredning om möjligheten till vård för transsexuella och intersexuella.
 • 1971 Första gaydemonstrationen i Sverige, den hölls i Örebro.  RFSL börjar arbeta utåtriktat och inkluderar nu bisexuella.
 • 1972 Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall träder i kraft, Sverige är först i världen med dylik lag. Den är för tiden progressiv och ger möjlighet till byte av juridiskt kön samt kostnadsfri hormonterapi och kirurgi för transsexuella och intersexuella.
 • 1973 Riksdagen uttalar att homosexuell samlevnad “är en ur samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform”
 • 1976 Alla steriliseringslagar avskaffades, förutom vad gäller sterilisering av transsexuella och intersexuella som önskar byta juridiskt kön.
 • 1978 Byxmyndighetsåldern för sex mellan två personer av samma kön och två personer av olika kön blir nu 15 år. Tidigare var åldergränsen för samkönat samlag 18 år.
 • 1979 Socialstyrelsen ockuperas av homosexuella som kritik mot sjukdomsstämpeln av homosexualitet.
 • 1978 – 1984 En statlig “Homosexutredning” får som uppgift att gå genom lagen och undersöka om de fortfarande finns diskriminering kvar. Lägger fram flera förslag.
 • 1987 Bastuklubbslagen träder i kraft.
 • 1987 Offentligt anställda och näringsidkare får enligt lag inte längre diskriminera mot homosexuella.
 • 1988 En lag om samkönade sambos träder i kraft. Lagen skiljer sig åt mellan par som är samkönade och de som är olikkönade.
 • 1995 Partnerskapslagen träder i kraft.
 • 1996 april Efter dom i EG-domstolen fastslås det att den som diskrimineras på grund av att man har eller avser att byte juridiskt kön utsätts för könsdiskriminering, dvs diskrimineras utifrån diskrimineringsgrunden kön.
 • 1998 Transperson myntas som samlingsbegrepp för alla personer med transbeteende.
 • 1998 Reglerna för bostadsbidrag är nu lika för samkönade och för olikkönade sambopar.
 • 1999 HomoO inrättas, arbetslivet får nu enligt lag inte diskriminera på grund av sexuell läggning.
 • 1999/2000 Tidigare steriliseringar utreds och de som blivit tvångssteriliserade får möjlighet till skadestånd. Man konstaterar att transsexuella fortfarande steriliseras utifrån samma premisser, men i övrigt gör inget.
 • 2001 RFSL beslutar att transpersoner ingår i deras målgrupp.
 • 2002 Högskolor får inte längre diskriminera på grund av sexuell läggning.
 • 2003 Ny lag om hets mot folkgrupp införs. Lagen skyddar nu mot hets på grund av sexuell läggning.
 • 2003 Personer som ingått partnerskap samt samkönade sambopar får nu adoptera.
 • 2003 Diskrimineringslagen utvidgas till att gälla fler områden, även för sexuell läggning.
 • 2005 Diskrimineringslagen utvidgas ytterliggare och man får inom det sociala området inte längre diskriminera på grund av sexuell läggning.
 • 2005 Assisterad befruktning av donerade spermier av ena partner ni ett registrerat partnerskap och samkönad sambopar är nu tillåtet. Båda anses vara föräldrar till barnet.
 • 2006 Elever i förskola, grundskola och gymnasium skyddas nu från diskriminering på grund av sexuell läggning och kön.
 • 2007 En statlig utredning föreslog att att steriliseringskravet av transsexuella ska bort. Det skulle ersättas med ett kastreringskrav samt att transsexuella får spara könsceller. Denna utredningen fick mycket kritik och det blev sedan bara liggandes.
 • 2009 juli Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter kommer ut med en skrift, “Human Rights and Gender Identity“, där det framgår att alla krav på kirurgiska ingrepp, inklusive sterilisering, bryter mot de mänskliga rättigheterna.
 • 2009 Ny diskrimineringslag träder i kraft.  Ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck är ny diskrimineringsgrunder.
 • 2009 Socialstyrelsen tar bort transvestism (och även vissa andra diagnoser) som sjukdomsbegrepp.
 • 2009 maj Könsneutralt äktenskap införs.
 • 2010 mars Europarådet antar en rekommendation om att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.
 • 2010 Socialstyrelsen kommer med en utredning där man föreslår att alla krav på sterilisering för att få nytt juridiskt kön ska avlägsnas. Denna låg senare till grund för regeringens förslag. Samtidigt tog alla partier förutom KD och SD avstånd från tvångssteriliseringarna.
 • 2010 Li Sam nekas byte av juridiskt kön då hon är gift. Hon överklagar beslutet och länsrätten går på hennes linje. I och med det har kravet på att man är ogift för att byta juridiskt kön inte längre tillämpligt.
 • 2011 juni FNs råd för mänskliga rättigheter antog en resolution som uttrycker stor oro för våld och diskriminering av hbt-personer.
 • 2013 jan Rättsliga Rådet väljer att inte att överklaga en dom där steriliseringskravet konstaterats bryta mot de mänskliga rättigheterna, regeringsformen och Europakonventionen. Det kravet är därmed inte längre är tillämpligt..
 • 2013 juni Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall modifieras och kraven på att man är ogift och är steriliserad eller på annat sätt saknar fortplantningsförmåga tas bort. Kravet på att vara svensk medborgare förändras till att man ska vara folkbokförd i Sverige.
Email this to someoneShare on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on TumblrShare on LinkedIn0