Personlig coaching

Vid personlig coaching är målsättningen att man som person på ett bättre och mer respektfullt sätt kan bemöta kollegor, anställda, kunder och andra som ingår eller kan tänkas ingå i gruppen hbtq. Några exempel på situationer då det kan vara värdefullt är till exempel:

  • Man är chef och är osäker på att man bemöter anställda på ett sådant sätt att hbtq-personer känner sig delaktiga på samma förutsättningar som alla andra. Det kan vara allt från skämt som explicit kränker hbtq-personer till att man använder ett sådant språk som implicit utesluter och osynliggör hbtq-personer.
  • Det kan också vara så att man i sin verksamhet har en sådan kultur och retorik att hbt-personer kränks och/eller osynliggörs, då handlar det mer om hur man kan bemöta sina anställda för att öka insikten och kunskapen.
  • Möter man ofta kunder så kan det vara relevant att utifrån ungefär samma förutsättningar fundera hur man bemöter dessa och gör så att alla känner sig lika välkomna oavsett sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck.
  • Men det kan också handla om att man fått kritik från andra om att man bemöter hbt-personer på ett tveksamt sätt och därmed vill reda ut vad som är fel och hur man kan förbättra situationen.
  • Man kanske också ska leda eller är delaktig i ett mångfaldsprojekt i sin verksamhet och känner sig osäker på frågor som berör hbt.

I slutändan finns det ett oändligt antal potentiella situationer då personlig coaching kan vara relevant och personligt och organisatoriskt fördelaktigt. Punkterna ovan är enbart exempel och ska inte tas som enda möjliga situationer.

Coachingen bör ske vid besök inledningsvis och vara åtminstone en timme långa. Efter hand kan det vara rimligt att gå vidare med primärt coaching via telefonkontakt eller via mail.

Känner du att personlig coaching kanske skulle vara rätt väg för så är du välkommen att ta kontakt så diskutera vi det närmare.
Kostnaden för personlig coaching kan variera utifrån omfattning, behov och situation. Men ett riktmärke kan vara 500 kr + moms per timme vid besök, resor och omkostnader tillkommer.

Email this to someoneShare on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on TumblrShare on LinkedIn0